Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - Салбар хуралдаан -3